ABB

Hệ thống nhỏ gọn System pro M
n MCB:
– cầu dao
n RCD:
– Bộ ngắt mạch dòng điện dư (RCCB)
– Khối RCD
– bộ ngắt mạch dòng điện dư có bảo vệ quá dòng (RCBO)
n yếu tố phụ trợ:
– toàn bộ phụ kiện aof và các yếu tố phụ trợ
n MRCD – Các thiết bị hiện tại còn lại mô đun
Một loạt các rơle dòng điện dư cung cấp các chức năng bảo vệ dòng dư và vòng đơn.
n MDRCs-Surge thiết bị bảo vệ
n MDRC – Thiết bị bảo vệ Ngoài MCB và
RCD, ABB cung cấp các thiết bị mô-đun khác để bảo vệ như rơle dòng điện dư và giá đỡ cầu chì.
n MDRCs-Thiết bị chỉ huy
Danh mục này bao gồm các thiết bị được vận hành thủ công để chỉ huy hệ thống điện: công tắc tơ, rơle chốt, bộ cách ly công tắc, công tắc, nút bấm, v.v. Thông thường chúng được cài đặt để điều khiển đèn từ các điểm đứt của cùng một mạch hoặc để điều khiển các thiết bị người dùng có mức cao số lượng hoạt động.
n MDRCs – Thiết bị quản lý tải
Rơle quá tải, công tắc quản lý tải, đèn chống tắt, công tắc thời gian và các thiết bị mô-đun khác trong danh mục này tự động phản ứng với các biến thể của thông số và các sự kiện khác trong hệ thống để cho phép nhà máy
tối ưu hóa.
n MDRCs – Thiết bị đo lường
Phạm vi của các thiết bị trong danh mục này rất rộng, bao gồm một số lượng lớn các thành phần phụ kiện và phụ kiện giúp cho việc lắp đặt trong tổng đài và các đơn vị tiêu dùng thực tế và kinh tế.
n MDRCs-Các thiết bị khác
Phạm vi của MDB ABB cũng bao gồm chuông, máy biến áp, v.v.
n phụ kiện khác nhau


The System pro M compact range
n MCBs:
– circuit-breakers
n RCDs:
– residual current circuitbreakers (RCCBs)
– RCD-blocks
– residual current circuitbreakers with overcurrent protection (RCBOs)
n Auxiliary elements:
– a whole range aof accessories and auxiliary elements
n MRCDs-Modular residual current devices
A range of electronic residual current relays providing residual current protection and monito-ring functions.
n MDRCs-Surge protective devices
n MDRCs-Protection devices In addition to MCBs and
RCDs, ABB supplies other modular devices for protection such as residual current relays and fuse holders.
n MDRCs-Command devices
This category includes devices that are operated manually to command the  electric system: contactors, latching relays, switch-isolators, switches, pushbuttons etc. Typically they are installed to control lights from severeal points of the same circuit or to pilot user devices with a high number of operations.
n MDRCs-Loadmanagement devices
Overload relays, load management switches, anti black-out lamps, time switches and the other modular devices in this category react automatically to variations of parameters and other events in the system to allow for plant
optimisation.
n MDRCs-Measurement devices
The range of devices in this category is very wide, including a great number of auxiliary components and accessories that make installation in switchboards and consumer units practical and economic.
n MDRCs-Other devices
The range of ABB MDRCs also includes bells, transformers etc.
n Various accessories

Một phạm vi sản phẩm rộng phù hợp cho tất cả các ứng dụng trong lắp đặt dân dụng, công nghiệp và thương mại.
Nhờ khả năng tương thích giữa phạm vi nhỏ gọn System pro M mới và phạm vi System pro M, ABB cung cấp
nhiều chức năng bổ sung như:
– bảo vệ và chuyển đổi
– kiểm tra và giám sát
– kiểm soát và lập trình.
Hình dạng và kích thước của loạt sản phẩm mới cho phép cả hai thích ứng chính xác trong các cài đặt hiện có và liên tục về mặt cấu hình và diện mạo.
Tiết kiệm thời gian trong hệ thống dây chéo trong các nhóm và kết hợp các thiết bị là một lợi thế khác.
Thiết bị đầu cuối nâng xi lanh hai chiều đổi mới công nghệ cho phép đóng đồng bộ phía trước và phía sau
đầu vào dây.
Tiêu chuẩn an toàn cao nhất cho trình cài đặt nhờ bảo vệ chống điện giật theo EN 41140.
Đánh dấu các thiết bị là đáng tin cậy và rõ ràng.
Cả cung cấp và kết nối với thanh cái từ trên xuống hoặc dưới cùng được thừa nhận

 


 

A wide product range suitable for all applications in residential, industrial and commercial installations.
Thanks to the compatibility between the new System pro
M compact range and the System pro M range, ABB offers
many additional functionalities like:
– protection and switching
– checking and monitoring
– control and programming.
Shape and dimensions of the new series allow both precise adapting in already existing installations and continuity in
terms of profile and appearance.
Time saving in cross-wiring within groups and combinations of devices is another advantage.
The technologically innovative bidirectional cylinder-lift terminal enables synchronous closing of the front and rear
wiring input.
Highest safety standard for the installer thanks to protection against electric shock according to EN 41140.
Marking of devices is reliable and clear.
Both supply and connection with busbars from top or bottom is admitted.

Một loạt công tắc chính DC mới cho các ứng dụng quang điện. S800 PV cung cấp ngắt kết nối an toàn các mảng quang điện.

S2C-OVP mới: điện áp giám sát giữa trung tính và pha; khi quá điện áp đạt đến giá trị ngưỡng, chúng gây ra sự vấp ngã của MCB hoặc RCCB liên quan

Phạm vi của bộ ngắt mạch SN 201 là phạm vi ABB mới của MCB mô-đun đơn 1P + N.

RD3 MRCD mới (thiết bị dòng điện dư mô-đun) cùng với máy biến áp hình xuyến có thể phát hiện dòng rò

F2C-ARH mới thu hồi thiết bị hiện tại còn lại có liên quan, chỉ sau khi kiểm tra rằng không có lỗi nghiêm trọng trong hệ thống

E 210 mới được chế tạo đặc biệt để chỉ huy tải và báo hiệu các điều kiện điện. Chúng có sẵn trong một nửa mô-đun hoặc 1 mô-đun, tùy thuộc vào bố trí liên hệ.

Sê-ri máy phân tích mạng MTME đo giá trị rms thực của các lượng tử điện chính, chúng theo dõi thời gian thực chất lượng năng lượng trên hệ thống và ngăn ngừa thiệt hại có thể cho thiết bị

Rơle dòng điện dư RD để lắp đặt bảng mặt trước trong các tổng đài điện.

Các thiết bị sê-ri DMTME là đồng hồ vạn năng kỹ thuật số thực hiện phép đo giá trị rms thực của các đại lượng điện chính. Các giá trị đo được hiển thị cục bộ trên bốn màn hình LED đỏ

Phạm vi của các công cụ mô-đun ABB đã được mở rộng với sự ra đời của kỹ thuật số mới
dụng cụ có rơle báo động

ABB đã mở rộng phạm vi của các thiết bị bảng mặt trước với máy phân tích mạng điện ANR mới – dụng cụ đo cho phép phân tích nâng cao các mạng phân phối điện một pha và ba pha.


A new range of DC main switch for photovoltaic applications. S800 PV provides safe disconnection of photovoltaic arrays.

The new S2C-OVP: monitoring voltage between the neutral and phase; when an overvoltage reaches the threshold value they cause the tripping of the associated MCB or RCCB

The SN 201 range of circuitbreakers is the new ABB range of 1P+N single-module MCBs.

New RD3 MRCD (modular residual current devices) together with toroidal transformers can detect leakage current

The new F2C-ARH recloses the associated residual current device, only after having checked that there are no ffective faults in the the system

The new E 210 are specifically made for commanding loads and  signalling electrical conditions. They are available in half module or 1 module, depending on the contact-layout.

The MTME series of network analysers measure the true rms value of the principal electrical quantitites, they monitor in real time the energy quality on the system and prevent possible damage to equipment

The RD residual-current relays for front panels installation in electric switchboards.

The DMTME series instruments are digital multimeters that perform true rms value measurement of the main electrical quantities. Measured values are displayed locally on four red-LED displays

The ABB range of modular instruments has been expanded with the introduction of the new digital
instruments with alarm relay

ABB has extended its range of front panel devices with the new ANR electrical network analysers – measuring instruments that permit advanced analysis of single and three-phase electrical distribution networks.

Cu dao chng dòng rò loI FH200
RCCB Compact Home Range – FH200
Bo vcon ngườI và thiết bvI chc năng chng dòng rò
Các m
c chng dòng rò : 30mA, 100mA, 300mA,500mA
V
I các mc chng dòng rò khác xin liên hệ đạI diên ABB tI Vit Nam

Cu dao chng dòng rò RCBO – loI DS941 – DS951
DS941 – DS951 RCBOs Series
Bo vcon ngườI và thiết bvI chc năng bo vdòng rò, quá tI và ngn mch
Các m
c chng dòng rò : 30mA,100mA,300mA, 500mA – Khnăng ct Icu: 4.5KA, 6KA
¸p t« m¸t h¹ thÕ Độ bn cơ hc: 20,000 ln đóng ct
lo¹i nhá VI các mc chng dòng rò và loI khác xin liên hệ đạI diên ABB tI Vit Nam

Cu dao chng dòng rò RCBO – loI DS971
DS971 RCBOs series
Bo vcon ngườI và thiết bvI chc năng bo vdòng rò, quá tI và ngn mch
Các m
c chng dòng rò : 30mA,100mA,300mA, 500mA,1000A – Khnăng ct Icu: 10KA
¸p t« m¸t h¹ thÕ Độ bn cơ hc: 20,000 ln đóng ct
lo¹i nhá VI các mc chng dòng rò và loI khác xin liên hệ đạI diên ABB tI Vit Nam

ĐẶC TÍNNH KTHUT CA MCB ABB LOI S200
Technical characteristics of ABB MCB S200 range
§é bÒn c¬: 20000 lÇn ®ãng c¾t; §é bÒn ®IÖn: 10000 lÇn ®ãng c¾t
Sö dông ®Ó b¶o vÖ qu¸ t¶i vµ ng¾n m¹ch trong l¾p ®Æt c«ng nghiÖp vµ d©n dông
§-îc nhiÖt ®íi ho¸ vµ cã c¸c d¶i s¶n phÈm ®¸p øng c¸c ®-êng ®Æc tÝnh tõ nhiÖt::
B (3InC (5InD (10InK (8InZ( 2In

Cu dao tự động Compact Home SH200L
MCB Compact Home Range – SH200L
Dòng định mc đến 63A
Kh
năng ct dòng ngn mch 4.5KA theo tiêu chun IEC 898

 

Bảng giá MCB ABB

download

Cataloge MCB ABB

download

 

MCB ABB 3P-32A/4.5kA | SH203L-C32

MCB ABB 3P SH200L  (Bộ Đóng Ngắt Mạch Điện ABB): Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện dân dụng và một phần trong mạng lưới điện công nghiệp

Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt; Độ bền điện: 10.000 đóng cắt.

MCB ABB 3P SH200L Sử dụng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong lắp đặt công nghiệp và dân dụng

Được nhiệt đới hóa và có các dải sản phẩm đáp ứng các đường đặc tính từ nhiệt: B(3In

MCB ABB 3P SH200L is applicable to electric circuit with rated voltage 230/400V, 240/415V AC, frequency 50/60Hz and rated current is up to 63A.
The product provides against overload and short circuit and equipments in household and commercial installations.

Liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá MCB ABB và các sản phẩm khac của ABB

Hotline: 0907 764 966 (Zalo) Ms Nhung
email: [email protected]

Click mã hàng để xem chi tiết sản phẩm

Tên HàngOrder CodeMã HàngInIcu
MCB ABB SH203L-C62CDS243001R0064SH203L-C6 64.5kA
MCB ABB SH203L-C102CDS243001R0104SH203L-C10 104.5kA
MCB ABB SH203L-C162CDS243001R0164SH203L-C16 164.5kA
MCB ABB SH203L-C202CDS243001R0204SH203L-C20 204.5kA
MCB ABB SH203L-C252CDS243001R0254SH203L-C25 254.5kA
MCB ABB SH203L-C322CDS243001R0324SH203L-C32 324.5kA
MCB ABB SH203L-C402CDS243001R0404SH203L-C40 404.5kA
MCB ABB SH203-C502CDS213001R0504SH203-C50 506kA
MCB ABB SH203-C632CDS213001R0634SH203-C63 636kA

MCB ABB 2P-6A/4.5kA | SH202L-C6

MCB ABB 2P SH200L  (Bộ Đóng Ngắt Mạch Điện ABB): Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện dân dụng và một phần trong mạng lưới điện công nghiệp

Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt; Độ bền điện: 10.000 đóng cắt.

MCB ABB 2P SH200L Sử dụng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong lắp đặt công nghiệp và dân dụng

Được nhiệt đới hóa và có các dải sản phẩm đáp ứng các đường đặc tính từ nhiệt: B(3In

MCB ABB 2P SH200L is applicable to electric circuit with rated voltage 230/400V, 240/415V AC, frequency 50/60Hz and rated current is up to 63A.
The product provides against overload and short circuit and equipments in household and commercial installations.

Liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá MCB ABB và các sản phẩm khac của ABB

Hotline: 0907 764 966 (Zalo) Ms Nhung
email: [email protected]

Click mã hàng để xem chi tiết sản phẩm

 

Tên HàngOrder CodeMã HàngInIcu
MCB ABB SH202L-C6 2CDS242001R0064SH202L-C6 64.5kA
MCB ABB SH202L-C10 2CDS242001R0104SH202L-C10 104.5kA
MCB ABB SH202L-C16 2CDS242001R0164SH202L-C16 164.5kA
MCB ABB SH202L-C20 2CDS242001R0204SH202L-C20 204.5kA
MCB ABB SH202L-C25 2CDS242001R0254SH202L-C25 254.5kA
MCB ABB SH202L-C32 2CDS242001R0324SH202L-C32 324.5kA
MCB ABB SH202L-C40 2CDS242001R0404SH202L-C40 404.5kA
MCB ABB SH202-C50 2CDS212001R0504SH202-C50 506kA
MCB ABB SH202-C63 2CDS212001R0634SH202-C63 636kA

MCB ABB 1P-06A/4.5kA | SH201L-C6

MCB ABB 1P SH200L  (Bộ Đóng Ngắt Mạch Điện ABB): Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện dân dụng và một phần trong mạng lưới điện công nghiệp

Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt; Độ bền điện: 10.000 đóng cắt.

MCB ABB 1P SH200L Sử dụng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong lắp đặt công nghiệp và dân dụng

Được nhiệt đới hóa và có các dải sản phẩm đáp ứng các đường đặc tính từ nhiệt: B(3In

MCB ABB 1P SH200L is applicable to electric circuit with rated voltage 230/400V, 240/415V AC, frequency 50/60Hz and rated current is up to 63A.
The product provides against overload and short circuit and equipments in household and commercial installations.

Liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá MCB ABB và các sản phẩm khac của ABB

Hotline: 0907 764 966 (Zalo) Ms Nhung
email: [email protected]

Click mã hàng để xem chi tiết sản phẩm

MCB ABB SH201L-C6 2CDS241001R0064SH201L-C6 64.5kA
MCB ABB SH201L-C10 2CDS241001R0104SH201L-C10 104.5kA
MCB ABB SH201L-C16 2CDS241001R0164SH201L-C16 164.5kA
MCB ABB SH201L-C20 2CDS241001R0204SH201L-C20 204.5kA
MCB ABB SH201L-C25 2CDS241001R0254SH201L-C25 254.5kA
MCB ABB SH201L-C32 2CDS241001R0324SH201L-C32 324.5kA
MCB ABB SH201L-C40 2CDS241001R0404SH201L-C40 404.5kA
MCB ABB SH201-C50 2CDS211001R0504SH201-C50 506kA
MCB ABB SH201-C63 2CDS211001R0634SH201-C63 636kA

Bảng Giá ABB 2020

download


Phích Cắm Công Nghệp Di Động ABB – là ổ cắm dùng cho các tủ điện công nghiệp torng nhà máy, phan xưởng hặc tủ tâm công trình

Với độ bền cao, an toàn điện cho người sử dụng

Chi tiết của sản phẩm:

Phích Cắm Di Động ABB 2P+E-IP44
Phích Cắm Di Động ABB 3P+E-IP44
Phích Cắm Di Động ABB 3P+N+E-IP44
Phích Cắm Di Động ABB 2P+E-IP67
Phích Cắm Di Động ABB 3P+E-IP67
Phích Cắm Di Động ABB 3P+N+E-IP67

Sơ lược về công ty ABB